Нормативные документы

/Files/images/normdokum/IMG_0008.jpg

/Files/images/normdokum/IMG_0006.jpg

/Files/images/normdokum/IMG_0002.jpg

/Files/images/normdokum/IMG_0003.jpg/Files/images/normdokum/IMG_0004.jpg/Files/images/normdokum/IMG_0005.jpg/Files/images/normdokum/IMG_0001.jpg

СТАТУТ РУБІЖАНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ
СТУПЕНІВ №6

І. Загальні положення.

1.1. Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступинів №6 Рубіжанської міської ради Луганської області відкрита 7 вересня 1958 р. згідно рішення виконкому міської Ради депутатів трудящих від 1.02.1958 р. (протокол № 3) і знаходиться у комунальній власності.
1.2. Юридична адреса школи: 93009 Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна, б.19, т. 5-53-87, 5-42-08.
1.3. Загальноосвітній навчальний заклад (далі-школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, індетефікаційний номер.
1.4. Засновником (власником) навчального закладу є Рубіжанська міська рада Луганської області.
1.5. Головна мета навчального закладу - забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти.
1.6. Головні завдання закладу :
– забезпечення реалізації права громадян на повну середню освіту;
– виховання громадянина України;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленної, до професійного самовизначення;
– виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
– реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укпаїни від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних забов'язань з їншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі забов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У школі згідно рішення виконкому міської ради депутатів від 1.07.1958р. №3 функціонує російська мова і згідно рішення педради від 28.08.1995р. відкрито класи з навчанням українською мовою.
1.11. Школа має право:
– проходити в установленому порядку державну атестацію;
– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
– визначати варіативну частину робочого навчального плану;
– в установленному порядку розробляти і впроваджувати експерементальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експерементальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавсву України;
– використовувати різні форми морального і матеріального заохочування до учасників навчально-виховного процесу;
– бути власником і роспорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юрідичних і фізичних осіб;
– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.12. У школі створюются та функціонують методичні об’єднання вчителів:
– учителів початкових класів та вихователів ГПД;
– суспільно-гуманітарного циклу;
– математично-природничого циклу;
– класних керівників.
1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забеспечуються засновником і здійснюється міською дитячою поліклінікою.
1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визнаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховничого процесу.


2.1. Навчальний заклад планує свою работу самостійно відповідно до перспективного та річного планів.
У плані роботи відображуються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процесс, є рабочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання (технологічний).
Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Мінистерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
2.5 Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленного Міністерством освіти і науки України зразка.
2.6. У школах першого-другого ступенів навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи подовженного дня.
Зарахування до груп подовженного дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (особ, які їх замінюють).
Визначається таки режим роботи груп продовженного дня:
11.40 – 11.50 прийом дітей у групу
11.50 – 12.30 спортивна година
12.30 – 13.00 обід
13.00 – 14.30 прогулянка, екскурсії
14.30 – 16.30 самопідготовка (2-3 кл.), година розвитку дитини
16.00 – 16.30 заняття за інтересами
17.00 – 17.30 прогулянка
2.7. Структура навчального року,а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах 31.05; у 5-8 класах 17.06; у 9-11 класах 21.06, але не пізніше 1липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на семестри: перший з1.09 до 27.12, другий з13.01 до 31.05.
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України)
2.9. За погодженням з відповідальними структурними підрозділами міської державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих – 40 хвилин, у п’ятих-дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.11. Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних знань у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображуються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14. Результати семестрового, річного, державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 року. .№ 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 рік. За № 120/5311.
2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступiнь навчання, вимогам державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000р. №588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000р. за №925/5146.
2.18. Учням, які закінчили певний ступiнь навчального закладу, видається певний документ про освіту:
- після закінчення початкової школи – табель успішності;
- після закінчення базової (основної) школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту; - після закінчення повної школи – атестат про повну загальну середню освіту. 2.19. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні” та Похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, нагородження золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” та срібною медаллю “За досягнення у навчанні”.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу.

3.1 Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
учні (вихованці);
керівники;
педагогічні працівники;
психолог, бібліотекар;
інші спеціалісти;
батьки, або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учні мають право:
– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
– на доступ до інформації з усіх галузей знань;
– брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
– брати участь в роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
– брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо;
– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та працї.
3.4. Учні зобов'язані:
– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
– дотримуватися вимог статуту, правил внутрішкільного розпорядку; дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
– дотримуватися правил особистої гігієни,
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан, здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обовязки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та iншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
– захист професійної честі, гідності;
– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
– проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; виявлення педагогічної ініціативи; позачергову атестацію з метою отримання відновленої категорії, педагогічного звання; участь у роботi органів громадського самоврядування навчального закладу;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку;
– отримання пенсії, у тому числі за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;
– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
– сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичкок;
– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
– виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
– брати участь у роботі педагогічної ради.
3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
– звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
– на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей iнших народів;
– виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
3.13. Представники громадськості мають право:
– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
– керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення навчального закладу;
– проводити консультації для педагогічних працівників;
– брати участь в організації навчально-виховного процесу;
3.14. Представники громадськості зобов’язані:
дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. Управління навчальним закладом.

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником (власником) – Рубіжанською міською радою Луганської області та міським управлінням освіти.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади міським управлінням освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійсняються за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менш одного разу на рік.
Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких категорій:
– працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;
– учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;
– батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 25,учнів - 25, батьків і представників громадськості - 25.
Термін повноважень становить один рік. Нагальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менш половини делегатів кожної з трьох категорія. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори (конференцію) мають: голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менш третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновники.
Загальні збори (конференції):
– обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
– заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
– розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
– приймають рішення про стимулювання праці керівників та iнших педагогічних працівників;
4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.
4.3.1.Метою діяльності ради є:
– сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;
– об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків,громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-вихованого процесу;
– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
– розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;
4.3.2.Основними завдан
нями ради є:
– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
– формування навичок здорового способу ; життя;
– створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
4.3.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.
Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.
4.3.4.рада навчального закладу діє на засадах:
– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
– дотримання вимог законодавства України;
– колегіальності ухвалення рішень;
– добровільності і рівноправності членства;
– гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менш чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.
Рішення ради приймається просто більшістю голосів за наявності на засіданні не менш двох третин її членів.
У різі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає суперечливе питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.3.5.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6.Рада навчального закладу:
– організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
– спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
– затверджує режим роботи навчального закладу;
– сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
– приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю „За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягання у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів , а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
– погоджує робочий план на кожний навчальний рік;
– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
– виступає ініціатором проведення добродійних акції;
– вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
– ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
– сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх заміняють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
– розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомога учням;
– розглядає питання родинного виховання;
– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
– сприяє педагогічній освіті батьків;
– сприяв поповненню бібліотечного фонду та передплати періодичних видань;
– розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

– вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
– може створювати постійні або тимчасові комісії окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1.Основними завданнями піклувальної ради є:
– Сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
– співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

– зміцнення навчально-спортивної, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
– організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
– створення рекомендацій щодо раціонального використання Фонду загальнообов’язкового навчання;
– запобігання дитячій бездоглядності;
– сприяння працевлаштування випускників навчального закладу;
– стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.
4.5.2.Піклувальна рада формується у складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради у навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах(конференції) на його місце обирається інша особа.

Кол-во просмотров: 131

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.